Pravidla souteže

PRAVIDLA SOUTĚŽE
Facebookové soutěže na hafanek.cz 


Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Facebookové soutěže na hafanek.cz.“ na sociální síti Facebook (dále jen „soutěž“). Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tento dokument může být pozměněn pouze formou písemných dodatků.

 

Pořadatelem a provozovatelem soutěže je:


Nikol Tobiáš Kristiánová.,
IČ:06237495,
se sídlem Všechovice 103, Tišnov, PSČ 666 03

(dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“


 

I. Termín a místo konání soutěže:

1. Soutěž probíhá v termínu od 7. 9. 2017 00:00:00 hod do 27. 9. 2017 14:00:00 hod včetně (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), výhradně prostřednictvím webových stránek www.facebook.com/hafanek - oficiální facebookové stránky Hafanek.cz (dále jen „soutěžní web“).

 

II. Účastníci soutěže:

1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba, spotřebitel, starší 15 let s trvalým pobytem a s adresou pro doručování na území České republiky (dále také „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“), která má po celou dobu trvání soutěže aktivní autentický profil na sociální síti Facebook (dále jen jako „facebook“). Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Tuto skutečnost je zadavatel (popř. pořadatel či technický správce) soutěže oprávněn kdykoliv ověřit, a pokud zjistí, že takovému soutěžícímu nebyl souhlas zákonným zástupcem udělen, a to ani dodatečně, je oprávněn soutěžícího ze soutěže bez náhrady vyloučit. Zadavatel (popř. pořadatel či technický správce) je zároveň oprávněn si kdykoli vyžádat poskytnutí souhlasu zákonného zástupce v písemné formě a soutěžící je povinen předložit zadavateli (popř. pořadateli či technickému správci) tento písemný souhlas zákonného zástupce. Nepředloží-li soutěžící písemný souhlas zákonného zástupce do 4 dnů ode dne odeslání žádosti, bude ze soutěže vyloučen.

2. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním a rodinném, nebo obdobném vztahu k pořadateli, zadavateli i technickému správci, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá zadavateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím udělení dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel či zadavatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 
4. Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím České pošty, s.p. na doručovací adresu na území České republiky, kterou výherci uvedou jako odpověď na informační zprávu o výhře.

5. Skutečnost, že se účastník soutěže stal výhercem v soutěži, bude danému účastníkovi sdělena do 30 pracovních dnů od vyhodnocení soutěže, a to prostřednictvím soukromé facebookové zprávy na daný osobní profil, s nímž se účastník do soutěže zapojil. Soutěžící je povinen na tuto výherní zprávu odpovědět, a v rámci této odpovědi uvést své jméno, příjmení, věk a adresu a e-mailovou adresu. Odesláním této odpovědi uděluje soutěžící zadavateli také svůj souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno, příjmení, věk, adresa, e-mail, a to v rozsahu uvedeném v čl. V. odst. 1. pravidel. V případě, že výherce tuto svou kompletní odpověď na facebookovou zprávu nedoručí zadavateli do 5 dnů ode dne odeslání výherní zprávy zadavatelem, ztrácí nárok na výhru, a ta propadá ve prospěch zadavatele, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Výhra bude každému výherci odeslána nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení odpovědi na výherní zprávu na adresu, kterou výherce zadavateli sdělil. Součástí informačního informační zprávy mohou být bližší informace a instrukce týkající se realizace a převzetí výhry, které je výherce povinen respektovat.

6. Pořadatel ani zadavatel ani technický správce nenese jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. V případě, že se některou z výher nepodaří doručit bez zavinění na straně pořadatele, zadavatele či technického správce, propadá tato výhra zadavateli soutěže.

7. Pořadatel i zadavatel si vyhrazují právo vyžádat si v případě pochybností o nároku soutěžícího na účast v soutěži či na výhru od takového soutěžícího nezbytné doklady (např. průkaz totožnosti za účelem zjištění identity a věku soutěžícího). Pokud soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli, popř. zadavateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch zadavatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití vč. udělení jinému soutěžícímu.

8. Každý soutěžící se smí soutěže zúčastnit výhradně s jedním autentickým facebookovým profilem. V případě porušení této povinnosti je zadavatel oprávněn takového soutěžícího bez náhrady ze soutěže vyloučit.

9. V soutěži je zakázané využívat služby třetích stran k získávání „To se mi libí“ jako jsou výměnné portály za kliky apod. V případě zjištění využití takovéto služby může pořadatel účastníka vyloučit ze soutěže bez náhrady.

 
 

3. Určení výherců:

a. V soutěži se udělují celkem 3 výhry

b. Výherci v soutěži budou určeni následujícím způsobem:

Výhercem v soutěži se stane:

  1. Vybraná fotka porotci soutěže
  2. Fotka s největším počtem „To se mi líbí“
  3. Fotka s druhým největším počtem „To se mi líbí“

 

V. Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy:

1. Odesláním odpovědi na oznámení o výhře (výherní zprávu) dle čl. III. odst. 3 pravidel bere soutěžící, popř. jeho zákonný zástupce, na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu dle čl. III. odst. 3 těchto pravidel (dále jen „údaje“) Nikol Tobiáš Kristiánové, IČ:06237495, se sídlem Všechovice 103, Tišnov, PSČ 666 03 jakožto správce (dále jen jako „Společnost“) včetně zpracování prostřednictvím zpracovatele, pro účely realizace a vyhodnocení soutěže, resp. předání výher, a uděluje též (pokud neudělil již souhlas v uvedeném rozsahu dříve) dobrovolný souhlas k užití údajů v rozsahu dle věty první tohoto odstavce pro zařazení do databáze pro marketingové účely Společnosti,, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do vyjádření nesouhlasu účastníka s dalším zpracováním osobních údajů. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požádat o ukončení zpracování osobních údajů a jejich likvidaci, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností nebo zpracovatele se může obrátit na Společnost či zpracovatele. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00.

2. Účastníci soutěže, resp. jejich zákonní zástupci, výslovně souhlasí s tím, že zadavatel i pořadatel soutěže jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně účastníkem uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele a pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jejich výrobky, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže (zejména výherce v souvislosti s čerpáním výhry), a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

VI. Závěrečná ustanovení:

1. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, je zároveň oprávněn s předchozím souhlasem zadavatele soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla, vyžadují-li si to okolnosti konání soutěže. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně, formou dodatku k těmto pravidlům, a zveřejněno na adrese www.hafanek.cz

2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher, a to zejm. v případě, že jim výhry nebudou poskytnuty tak, aby mohly být výhercům předány v souladu s pravidly soutěže.

3. Výměna výher či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry, jakož i vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou, není možná. Výhry, které ne nepodařilo v rámci soutěže přidělit konkrétnímu výherci, případně ji nebylo možné výherci v souladu s pravidly doručit, propadají bez dalšího zadavateli soutěže.

4. Pořadatel soutěže ani její zadavatel a technický správce nejsou odpovědní za jakoukoli škodu či újmu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výher.

5. Pořadatel, technický správce ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky. V případě, pochybností zadavatele, technického správce či pořadatele o splnění podmínek soutěže účastníkem, leží důkazní povinnosti na účastníkovi.

6. Zadavatel, resp. pořadatel se souhlasem zadavatele, soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu. Pořadatel, technický správce ani zadavatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany zadavatele či pořadatele, než ta, které jsou uvedena v těchto pravidlech. 

7. O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků konečně a bez možnosti odvolání rozhoduje zadavatel (popř. pořadatel se souhlasem zadavatele) soutěže.

8. Zadavatel, popř. pořadatel se souhlasem zadavatele, si dále vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže účastníka, u kterého bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného či nekalého jednání, a to i prostřednictvím třetích osob.

9. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. 

10. Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook. Účastníci jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace zadavateli a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook.

11. Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, resp. že společnost Facebook je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.

12. Originál úplných pravidel bude po dobu soutěže zveřejněn na internetových stránkách www.hafanek.cz/pravidla-souteze

 

 

0 Kč 0
Váš nákupní košík je prázdný.